Τι είναι το δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ

ερώτηση Βιολογίας